Moricsala kaitseala

Kaitseala on loodud 6. juunil 1912 ja see on vanim looduskaitseala Lätis.

Moricsala taimeriigi rikkust on esimest korda maininud Posart 1843. aastal oma raamatus „Kuramaa kubermangu statistika ja geograafia“. Uurimiseesmärgil külastas Moricsalat 1846. ja 1848. aastal Zlēkase kirikuõpetaja Georg Bitner ja Puze kirikuõpetaja, entomoloog Heinrich Kaval. Moricsala kaitseala on loodud 6. juunil 1912. Kaitseala hõlmab Usma järve teist suurimat saart Moricsalat (88 ha), järve osa – Luziķērte lahte ja Lielalksnītese saart. Kaitseala üldpindala: 818 ha. Mistahes majanduslik tegevus ja kaitseala külastamine saarel on keelatud. Huvilised saavad Moricsala kaitseala ekspositsiooni vaadata Usma kristlikus rahvakoolis.

Moricsala kaitseala looduskaitseplaan

3.martā ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.55 apstiprināts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – “Moricsala”. Teritorija pēc statusa ir dabas rezervāts un Natura 2000 vieta.

Lai nodrošinātu sugu un biotopu ilglaicīgu aizsardzību dabas rezervātā ir izvirzīti sekojoši teritorijas apsaimniekošanas ideālie jeb ilgtermiņa mērķi:

 • Moricsalā un Lielalksnītes salā nodrošināt mežu un tam raksturīgo struktūru un sugu netraucētu attīstību un izpēti – neiejaukšanās dabiskajos procesos;
 • nodrošināt dabas rezervātā ietilpstošās Usmas ezera akvatorijas daļas īpaši aizsargājamo biotopu platību un tajā sastopamo ūdensaugu un ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī putnu sugu populāciju aizsardzību un ilglaicīgu pastāvēšanu;

un šādi teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi 15 gadu ilgam apsaimniekošanas periodam:

 • uzlabot dabas rezervāta administrēšanu un administrācijas infrastruktūru;
 • mazināt traucējuma negatīvo ietekmi rezervāta teritorijā ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas periodā;
 • saglabāt ezera esošās lokanās najādas, gludsporu ezerenes, iesārtās glīvenes, pamīšziedu daudzlapes, vienzieda krastenes un īpaši aizsargājamo ūdens bezmugurkaulnieku atradnes un nodrošināt tiem piemēroto biotopu aizsardzību;
 • Moricsalas un Lielalksnītes salās nodrošināt netraucētu Eiropas Savienības aizsargājamo meža biotopu attīstību;
 • Moricsalā saglabāt pļavu biotopus 1,15 ha apmērā;
 • Moricsalas un Lielalksnītes salās nodrošināt īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku (lapukoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona) dzīvotņu saglabāšanu;
 • informēt sabiedrību par dabas rezervāta dabas vērtībām, to aizsardzības un izmantošanas nosacījumiem;
 • veikt dabas rezervāta sugu un biotopu izpēti un monitoringu;
 • veikt ūdens kvalitātes kontroles un uzlabošanas pasākumus.

Atbilstoši izvirzītajiem ilgtermiņa un īstermiņa teritorijas saglabāšanas mērķiem, ir 35 apsaimniekošanas pasākumi. Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts 15 gadiem, tā atjaunošana paredzēta 2024. gadā.