Заповедник «Морицсала»

Заповедник создан 6 июня 1912 г. и является старейшей охраняемой природной территорией Латвии.

Богатство растительности Морицсалы в 1843 году впервые упомянул Посарт в своей книге «Статистика и география Курземской губернии». В исследовательских целях Морицсалу в 1846-м и 1848-м годах впервые посетил пастор из Злеки Георг Битнер и пастор из Пузе, энтомолог Генрих Каваль. Заповедник «Морицсала» основан 6 июня 1912 г. В территорию заповедника входит второй по величине остров на озере Усмас, Морицсала (88 га), а также часть озера — залив Лузикэртес и остров Лиелалкснитес. Общая площадь заповедника составляет 818 га. На острове запрещена любая хозяйственная деятельность и посещения. Желающие могут осмотреть экспозицию заповедника «Морицсала» в христианской народной школе Усмы.

Природоохранный план заповедника Морицсала

3.martā ar Vides ministrijas rīkojumu Nr.55 apstiprināts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai — «Moricsala». Teritorija pēc statusa ir dabas rezervāts un Natura 2000 vieta.

Lai nodrošinātu sugu un biotopu ilglaicīgu aizsardzību dabas rezervātā ir izvirzīti sekojoši teritorijas apsaimniekošanas ideālie jeb ilgtermiņa mērķi:

 • Moricsalā un Lielalksnītes salā nodrošināt mežu un tam raksturīgo struktūru un sugu netraucētu attīstību un izpēti – neiejaukšanās dabiskajos procesos;
 • nodrošināt dabas rezervātā ietilpstošās Usmas ezera akvatorijas daļas īpaši aizsargājamo biotopu platību un tajā sastopamo ūdensaugu un ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī putnu sugu populāciju aizsardzību un ilglaicīgu pastāvēšanu;

un šādi teritorijas apsaimniekošanas īstermiņa mērķi 15 gadu ilgam apsaimniekošanas periodam:

 • uzlabot dabas rezervāta administrēšanu un administrācijas infrastruktūru;
 • mazināt traucējuma negatīvo ietekmi rezervāta teritorijā ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas periodā;
 • saglabāt ezera esošās lokanās najādas, gludsporu ezerenes, iesārtās glīvenes, pamīšziedu daudzlapes, vienzieda krastenes un īpaši aizsargājamo ūdens bezmugurkaulnieku atradnes un nodrošināt tiem piemēroto biotopu aizsardzību;
 • Moricsalas un Lielalksnītes salās nodrošināt netraucētu Eiropas Savienības aizsargājamo meža biotopu attīstību;
 • Moricsalā saglabāt pļavu biotopus 1,15 ha apmērā;
 • Moricsalas un Lielalksnītes salās nodrošināt īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku (lapukoku praulgrauža un dobumu māņskorpiona) dzīvotņu saglabāšanu;
 • informēt sabiedrību par dabas rezervāta dabas vērtībām, to aizsardzības un izmantošanas nosacījumiem;
 • veikt dabas rezervāta sugu un biotopu izpēti un monitoringu;
 • veikt ūdens kvalitātes kontroles un uzlabošanas pasākumus.

Atbilstoši izvirzītajiem ilgtermiņa un īstermiņa teritorijas saglabāšanas mērķiem, ir 35 apsaimniekošanas pasākumi. Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts 15 gadiem, tā atjaunošana paredzēta 2024. gadā.